Adventourworld.com

Обучения в adventour world

Тийм билдинг за учители

Искаме да ви предложим да промените стериотипа си на работа с професор Мария Баева. Сдружение за социално и образователно приобщаване. Обучения на учители от хабелитирани преподаватели, конференции, обмяна на опит, тийм билдинг, организиране на бизнес пътувания, фирмени и частни мероприятия.

 1. ​Управление на професионалния стрес и емоциите
 2. Емпатията в педагогическото взаимодействие в мултикултурна
 3. Емпатията в приобщаващото образование
 4. Готовност на децата за училище – иновативни подходи за образователно взаимодействие
 5. Управление на конфликтите в педагогическото взаимодействие. Техники за разрешаване
 6. Мотивация на работното място и развитие на екипната работа
 7. Основни подходи за превенция на агресията в педагогическото взаимодействие
 8. Интерактивни методи и техники за образователно взаимодействие
 9. Професионално учителско и детско портфолио
 10. Изграждане на практически умения и техники за работа с деца и ученици от малцинствени групи и деца-бежанци
 11. Диагностични тестове за деца от предучилищна възраст
 12. Иновативни практики за подобряване взаимоотношенията с родителите
 13. Управление на качеството в образователната институция – същност, принципи, цели, изисквания, реализация
 14. Училищното и предучилищното образование – реалност, иновативни подходи и перспективи
 15. Приобщаващо образование – философия на подкрепата
Adventourworld.com

Adventourworld.com Предлагаме различен начин на обучение, един незабравим уикенд под формата на тийм билдинг. Ще имате възможност да опознаете своите колеги чрез игри и забавления в атмосфера различна от работната. Нашата цел е когато се върнете по работните си места да сте заредени с положителна жизнена енергия и много творчески идеи.

Тиймбилдингът е философски метод за работа, в който на работниците се гледа като на членове от независими отбори, вместо като индивидуални работници.  Тиймбилдингът се отнася до голям набор от дейности, представяни на много бизнеси, училища, спортни отбори, религиозни и неправителствени организации, имащи за цел да подобрят отборното представяне. Тиймбилдингът е постиган чрез различни практики, които варират от прости упражнения за сближаване с колектива до сложни целодневни симулации, целящи да развият екипа до краен предел (включително групова оценка и групово-динамични игри), като обикновено е нещо средно между двете. Като цяло тиймбилдингът е насочен към организационното развитие, но може да бъде приложен също така и към спортни екипи, училищни групи и др. Тиймбидингът не трябва да се бърка с „пресъздаването на отбор“, което се състои от действия, които са строго развлекателни. Тиймбилдингът може да бъде видян и в обикновените дневни операции на дадена организация, като това може да бъде подобрено чрез успешно лидерство. Казано е, че тиймбилдингът има положителните качества да развие същността, позитивната комуникация и способността да ни накара да работим заедно за справянето с дадени проблеми като един отбор.

Работната среда принципно се фокусира върху отделните служители и личните цели, като ги награждава за постиженията на служителите. Тиймбилдингът също може да се отнася и за процес по избиране и създаване на екип от нищото.
Ще имате възможност да опознаете своите колеги чрез игри и забавления в атмосфера различна от работната. Нашата цел е когато се върнете по работните си места да сте заредени с положителна жизнена енергия и много творчески идеи.

Стресът в работата и здравето са неразривно свързани помежду си и това намира израз в множество изследвания и практически програми за намаляване на отрицателните последствия от стреса върху здравето в организационна среда. Традиционно здравето се разглежда като липса на болест, но този възглед в последно време се променя. Поради това според дефиницията на Световната здравна организация от 2001г. здравето може да бъде определено не само като отсъствие на болест, а като състояние на пълно физическо, духовно и социално и емоционално благополучие. Съществуват детерминанти, които опосредстват влиянието на стресорите и определят избора на различни ефективни стратегии за справяне със стреса, така че едни и същи условия на работа предизвикват различно въздействие върху здравето на индивиди. В последните години особено силно се прояви проблемът за раздразнителността, напрежението, тревожността и други прояви на стреса в различните професии. Установено е, че една от стресовите професии е учителската. В съвременните учебни институции се повишават изискваният към педагозите, които се отнасят до подготовката им, знанията в дадена област, педагогическите умения и личностните характеристики и психическа устойчивост. Животът в условията на постоянен стрес в училище усложнява професионалната работа на учителя. Като част от живота на всеки човек стресът е неизбежен. Промените на работното място и в семейството и особено тези, които са непредвидими, биха могли да изкарат човек от равновесие, да доведат до несъответствие между неговото състояние и обкръжението. Като резултат от такова несъответствие би могло да се появят умора, повишена и постоянна тревожност, отслабване на съпротивителните сили и умствени способности, пасивно отношение към работата, понижаване на организираността, нарушения в трудовия ритъм, физическо изтощение и др. Професията на учителя се отнася към професиите тип „човек-човек”, при които се проявават често признаци на емоционалното изчерпване. В обучението участниците ще се запознаят със същностните характеристики и ще се осъществи подготовка да справяне с професионалния стрес и различни методи за установяване на равнището на дистрес, за справяне с него и превенция на емоционалното изчерпване при педагозите. Обсъждане и защита на предварително зададените групови проекти. Връчване на Сертификати за участие с един квалификационен кредит на тема: „Превенция на дистреса и емоционалното изчерпване“.

В ПАКЕТА ОТ УСЛУГИ ВИЕ ПОЛУЧАВАТЕ:

 • Сертификат за обучението (можете да изберете тема, по която да се проведе обучението).
 • Възможност за начисляване на кредити
 • Cd със снимки за всеки участник
 • Пакет – нощувка, закуска, обяд и вечеря
 • Караоке вечер
Adventourworld.com
Направете запитване